Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2012

Miauczydusza
32. Odcinek przedwalentynkowy
Reposted fromula ula viamelisa melisa

January 03 2012

Miauczydusza
6717 5a00 500
Reposted bymelisa melisa
Miauczydusza
6573 2f95 500
my dreamland
Miauczydusza
6164 11bc 500
Miauczydusza
What I wanted most, what I wanted most, what I wanted most 
Was to get myself all figured out
And what I figured out, what I figured out, what I figured out 
Was that I needed more time to figure you out
— Tegan and Sara, "Fix You"
Miauczydusza
Hey my lover, my lady river. Can I take you, take you higher?
— Angus & Julia Stone, "Big Jet Plane"
Miauczydusza
rozchylasz. wargi, uda, znów wargi. i powolutku, z chirurgiczną precyzją, wszystkie zastawki serca, wszystkie zapory, płotki, otwierasz mi komorę lewą, a później prawą, i przedsionki mam już dawno na oścież, cała jestem na oścież. i zmysły mi rozstawiasz po najdalszych kątach ciała.
— szu-szu-sza.blogspot.com
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viana-zakrecie na-zakrecie

January 02 2012

Miauczydusza
6552 ee10 500
Miauczydusza
6355 d45c 500
Miauczydusza
5622 2a3b 500
havin' a nap
Reposted bymelisa melisa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl